Privacyverklaring

Aksident bvba is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, ga dan naar onze contactpagina.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Je persoonsgegevens worden verwerkt door Aksident bvba ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • zonder registratie: je IP-adres. Deze gegevens worden enkel in de vorm van anonieme statistieken gebruikt om de website zo optimaal mogelijk aan je te kunnen aanbieden. Dit stelt ons in staat om onze website en onze dienstverlening aan jou te verbeteren. Uit deze gegevens kan de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet worden achterhaald.
  • bij het inschrijven op onze nieuwsbrief: je e-mail adres. Voor het toezenden van onze nieuwsbrief geef je bij het inschrijven van je mailadres op onze mailinglist expliciete, voorafgaande toestemming.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens aan ons te geven, maar je bent je er van bewust dat het verlenen van bepaalde diensten niet mogelijk is wanneer je de verwerking weigert.

Doorgifte aan derden

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen tenzij zij in het kader van onderaanneming uw contactgegevens nodig hebben om de opdracht uit te voeren.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Je rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Om je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van jouw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze partners. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in jouw opdracht aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Belgische Privacy Commissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be